همیاری

همیاری

میانگین هزینه های آموزش و توانبخشی یک کودک اتیسم ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه می باشد. از اینکه ما را در انجام رسالتمان یاری می کنید نهایت تشکر را داریم.

کمک های نقدی

با پرداخت مبلغ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال یا بالاتر  به شبکه دوستدار ما بپیوندید.

ده هزار تومان بیست هزار تومان سی هزار تومان

همیاری

میانگین هزینه های آموزش و توانبخشی یک کودک اتیسم ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه می باشد. از اینکه ما را در انجام رسالتمان یاری می کنید نهایت تشکر را داریم.

کمک های نقدی

با پرداخت مبلغ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال یا بالاتر  به شبکه دوستدار ما بپیوندید.

پنج هزار تومان ده هزار تومان بیست هزار تومان